Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.starper.unlimited:

Предыдущее Следующее

Дата: 01 Jan 2018, 01:16:11
От: Statistics Maker @ 2:5057/77.1
Кому: All
Тема: Statistics


 --- Summary

  Area: STARPER.UNLIMITED
  Period: Sat 31 Dec 2016 - Sun 31 Dec 2017
  Messages: 1127
  Total users: 46
  Active users: 42
  Days: 365
  Msgs per day: 3

 --- Sorted by From. Top 100
┌─────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────┐
│ No. │ Name                           │ From │                              │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│   1.│ Michael Olshevski              │   173│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Vladimir Fyodorov              │   118│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄          │
│   3.│ Nicolay Fateev                 │    96│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄              │
│   4.│ Oleg Redut                     │    76│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                 │
│   5.│ Alexandr Kruglikov             │    74│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                  │
│   6.│ Эдуардыч                       │    74│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                  │
│   7.│ Alexander Hohryakov            │    64│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                   │
│   8.│ Dmitri Kamenski                │    53│▄▄▄▄▄▄▄▄▄                     │
│   9.│ Ответственный за правила       │    52│▄▄▄▄▄▄▄▄▄                     │
│  10.│ Владимир Набока                │    44│▄▄▄▄▄▄▄                       │
│  11.│ Vitaliy Geydeko                │    33│▄▄▄▄▄                         │
│  12.│ Альбертыч                      │    29│▄▄▄▄▄                         │
│  13.│ Andrei Mihailov                │    28│▄▄▄▄                          │
│  14.│ Юрий Григорьев                 │    26│▄▄▄▄                          │
│  15.│ Denis Chernyaev                │    22│▄▄▄                           │
│  16.│ Sergej Solowjow                │    21│▄▄▄                           │
│  17.│ Alexander Suvorov              │    20│▄▄▄                           │
│  18.│ Victor Sudakov                 │    16│▄▄                            │
│  19.│ Dimmy Timchenko                │    14│▄▄                            │
│  20.│ Aleksey Matyuk                 │    12│▄▄                            │
│  21.│ Irina R. Kapitannikova         │    12│▄▄                            │
│  22.│ Dmitry Batov                   │    11│▄                             │
│  23.│ Max Vasilyev                   │     9│▄                             │
│  24.│ Sergey Bavshin                 │     6│▄                             │
│  25.│ Stas Tsiptsura                 │     5│┌                             │
│  26.│ Alex Nikolaev                  │     4│┌                             │
│  27.│ Sergei Nickolaev               │     4│┌                             │
│  28.│ Vladimir Naboka                │     4│┌                             │
│  29.│ Cheslav Osanadze               │     3│┌                             │
│  30.│ Denis Chernayev                │     3│┌                             │
│  31.│ Michael Rasputin               │     3│┌                             │
│  32.│ Sergey Sryvkin                 │     3│┌                             │
│  33.│ Alexander Sabinin              │     2│┌                             │
│  34.│ Eugene Sharov                  │     2│┌                             │
│  35.│ Ilya Krestin                   │     2│┌                             │
│  36.│ Ivan Lebedev                   │     2│┌                             │
│  37.│ Statistics Maker               │     2│┌                             │
│  38.│ Alexey Grechishchev            │     1│┌                             │
│  39.│ Denis Mosko                    │     1│┌                             │
│  40.│ Igor Anohin                    │     1│┌                             │
│  41.│ Kirill Temnenkov               │     1│┌                             │
│  42.│ Ravel Akhmetshin               │     1│┌                             │
└─────┴────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────┘

 --- Sorted by To. Top 100
┌─────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────┐
│ No. │ Name                           │  To  │                              │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│   1.│ Michael Olshevski              │   152│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Vladimir Fyodorov              │   126│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄      │
│   3.│ Oleg Redut                     │    83│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄              │
│   4.│ Nicolay Fateev                 │    79│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄               │
│   5.│ Alexander Hohryakov            │    67│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                 │
│   6.│ All                            │    65│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                  │
│   7.│ Эдуардыч                       │    64│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                  │
│   8.│ Alexandr Kruglikov             │    58│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                   │
│   9.│ Подписчикам                    │    52│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                    │
│  10.│ Dmitri Kamenski                │    48│▄▄▄▄▄▄▄▄▄                     │
│  11.│ Владимир Набока                │    44│▄▄▄▄▄▄▄▄                      │
│  12.│ Альбертыч                      │    35│▄▄▄▄▄▄                        │
│  13.│ Vitaliy Geydeko                │    33│▄▄▄▄▄▄                        │
│  14.│ Andrei Mihailov                │    23│▄▄▄▄                          │
│  15.│ Sergej Solowjow                │    20│▄▄▄                           │
│  16.│ Юрий Григорьев                 │    20│▄▄▄                           │
│  17.│ Irina R. Kapitannikova         │    19│▄▄▄                           │
│  18.│ Alexander Suvorov              │    17│▄▄▄                           │
│  19.│ Denis Chernyaev                │    17│▄▄▄                           │
│  20.│ Dimmy Timchenko                │    16│▄▄▄                           │
│  21.│ Victor Sudakov                 │    15│▄▄                            │
│  22.│ Aleksey Matyuk                 │    14│▄▄                            │
│  23.│ Dmitry Batov                   │     9│▄                             │
│  24.│ Alex Nikolaev                  │     6│▄                             │
│  25.│ Alexander Sabinin              │     5│┌                             │
│  26.│ Sergey Bavshin                 │     5│┌                             │
│  27.│ Denis Chernayev                │     4│┌                             │
│  28.│ Max Vasilyev                   │     4│┌                             │
│  29.│ Eugene Sharov                  │     3│┌                             │
│  30.│ Michael Rasputin               │     3│┌                             │
│  31.│ Sergei Nickolaev               │     3│┌                             │
│  32.│ Sergey Sryvkin                 │     3│┌                             │
│  33.│ Владимир Hабока                │     3│┌                             │
│  34.│ Ivan Lebedev                   │     2│┌                             │
│  35.│ Vladimir Naboka                │     2│┌                             │
│  36.│ Alexey Grechishchev            │     1│┌                             │
│  37.│ Cheslav Osanadze               │     1│┌                             │
│  38.│ Ilya Krestin                   │     1│┌                             │
│  39.│ Kirill Temnenkov               │     1│┌                             │
│  40.│ Ravel Akhmetshin               │     1│┌                             │
│  41.│ Stas Tsiptsura                 │     1│┌                             │
│  42.│ Statistics Maker               │     1│┌                             │
│  43.│ Олег редут                     │     1│┌                             │
└─────┴────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────┘

 --- Sorted by From -> To. Top 100
┌─────┬──────────────────────┬───────────────────────┬──────┬────────────────┐
│ No. │ From                 │ To                    │ Msgs │                │
├─────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┤
│   1.│ Ответственный за пра │ Подписчикам           │    52│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Michael Olshevski    │ Vladimir Fyodorov     │    31│▄▄▄▄▄▄▄▄▄       │
│   3.│ Vladimir Fyodorov    │ Michael Olshevski     │    28│▄▄▄▄▄▄▄▄        │
│   4.│ Nicolay Fateev       │ Michael Olshevski     │    25│▄▄▄▄▄▄▄         │
│   5.│ Michael Olshevski    │ Alexander Hohryakov   │    23│▄▄▄▄▄▄▄         │
│   6.│ Alexander Hohryakov  │ Michael Olshevski     │    20│▄▄▄▄▄▄          │
│   7.│ Alexandr Kruglikov   │ Michael Olshevski     │    19│▄▄▄▄▄           │
│   8.│ Alexandr Kruglikov   │ Vladimir Fyodorov     │    18│▄▄▄▄▄           │
│   9.│ Michael Olshevski    │ All                   │    16│▄▄▄▄            │
│  10.│ Michael Olshevski    │ Nicolay Fateev        │    16│▄▄▄▄            │
│  11.│ Michael Olshevski    │ Альбертыч             │    16│▄▄▄▄            │
│  12.│ Владимир Набока      │ Dmitri Kamenski       │    16│▄▄▄▄            │
│  13.│ Michael Olshevski    │ Alexandr Kruglikov    │    15│▄▄▄▄            │
│  14.│ Michael Olshevski    │ Oleg Redut            │    15│▄▄▄▄            │
│  15.│ Vladimir Fyodorov    │ Владимир Набока       │    15│▄▄▄▄            │
│  16.│ Dmitri Kamenski      │ Владимир Набока       │    14│▄▄▄▄            │
│  17.│ Michael Olshevski    │ Эдуардыч              │    14│▄▄▄▄            │
│  18.│ Nicolay Fateev       │ Эдуардыч              │    14│▄▄▄▄            │
│  19.│ Эдуардыч             │ Michael Olshevski     │    14│▄▄▄▄            │
│  20.│ Dmitri Kamenski      │ Vladimir Fyodorov     │    13│▄▄▄▄            │
│  21.│ Oleg Redut           │ Michael Olshevski     │    13│▄▄▄▄            │
│  22.│ Vladimir Fyodorov    │ Alexandr Kruglikov    │    13│▄▄▄▄            │
│  23.│ Vladimir Fyodorov    │ Oleg Redut            │    13│▄▄▄▄            │
│  24.│ Nicolay Fateev       │ Oleg Redut            │    12│▄▄▄             │
│  25.│ Oleg Redut           │ Nicolay Fateev        │    12│▄▄▄             │
│  26.│ Владимир Набока      │ Vladimir Fyodorov     │    12│▄▄▄             │
│  27.│ Oleg Redut           │ Vladimir Fyodorov     │    11│▄▄▄             │
│  28.│ Эдуардыч             │ Vitaliy Geydeko       │    11│▄▄▄             │
│  29.│ Vitaliy Geydeko      │ Эдуардыч              │    10│▄▄▄             │
│  30.│ Vladimir Fyodorov    │ Nicolay Fateev        │    10│▄▄▄             │
│  31.│ Эдуардыч             │ Nicolay Fateev        │    10│▄▄▄             │
│  32.│ Alexander Hohryakov  │ Vladimir Fyodorov     │     8│▄▄              │
│  33.│ Nicolay Fateev       │ Vladimir Fyodorov     │     8│▄▄              │
│  34.│ Oleg Redut           │ All                   │     8│▄▄              │
│  35.│ Vladimir Fyodorov    │ Alexander Hohryakov   │     8│▄▄              │
│  36.│ Andrei Mihailov      │ All                   │     7│▄▄              │
│  37.│ Vladimir Fyodorov    │ Denis Chernyaev       │     7│▄▄              │
│  38.│ Эдуардыч             │ Oleg Redut            │     7│▄▄              │
│  39.│ Alexander Hohryakov  │ Alexandr Kruglikov    │     6│▄               │
│  40.│ Alexander Hohryakov  │ Denis Chernyaev       │     6│▄               │
│  41.│ Alexander Hohryakov  │ Nicolay Fateev        │     6│▄               │
│  42.│ Denis Chernyaev      │ Vladimir Fyodorov     │     6│▄               │
│  43.│ Nicolay Fateev       │ Alexander Hohryakov   │     6│▄               │
│  44.│ Victor Sudakov       │ Michael Olshevski     │     6│▄               │
│  45.│ Vladimir Fyodorov    │ Dmitri Kamenski       │     6│▄               │
│  46.│ Альбертыч            │ Michael Olshevski     │     6│▄               │
│  47.│ Юрий Григорьев       │ Dmitri Kamenski       │     6│▄               │
│  48.│ Alexandr Kruglikov   │ Alexander Hohryakov   │     5│▄               │
│  49.│ Alexandr Kruglikov   │ Oleg Redut            │     5│▄               │
│  50.│ Andrei Mihailov      │ Alexander Suvorov     │     5│▄               │
│  51.│ Dmitri Kamenski      │ Юрий Григорьев        │     5│▄               │
│  52.│ Michael Olshevski    │ Victor Sudakov        │     5│▄               │
│  53.│ Nicolay Fateev       │ Dimmy Timchenko       │     5│▄               │
│  54.│ Oleg Redut           │ Alexandr Kruglikov    │     5│▄               │
│  55.│ Vitaliy Geydeko      │ Alexandr Kruglikov    │     5│▄               │
│  56.│ Эдуардыч             │ Alexander Hohryakov   │     5│▄               │
│  57.│ Эдуардыч             │ Альбертыч             │     5│▄               │
│  58.│ Aleksey Matyuk       │ Alexander Hohryakov   │     4│▄               │
│  59.│ Alexander Hohryakov  │ Эдуардыч              │     4│▄               │
│  60.│ Alexander Suvorov    │ Andrei Mihailov       │     4│▄               │
│  61.│ Alexander Suvorov    │ Альбертыч             │     4│▄               │
│  62.│ Andrei Mihailov      │ Эдуардыч              │     4│▄               │
│  63.│ Dmitry Batov         │ Oleg Redut            │     4│▄               │
│  64.│ Michael Olshevski    │ Irina R. Kapitanniko  │     4│▄               │
│  65.│ Nicolay Fateev       │ Vitaliy Geydeko       │     4│▄               │
│  66.│ Oleg Redut           │ Andrei Mihailov       │     4│▄               │
│  67.│ Oleg Redut           │ Vitaliy Geydeko       │     4│▄               │
│  68.│ Vitaliy Geydeko      │ Nicolay Fateev        │     4│▄               │
│  69.│ Альбертыч            │ Oleg Redut            │     4│▄               │
│  70.│ Альбертыч            │ Эдуардыч              │     4│▄               │
│  71.│ Эдуардыч             │ All                   │     4│▄               │
│  72.│ Alexander Suvorov    │ Nicolay Fateev        │     3│┌               │
│  73.│ Alexander Suvorov    │ Oleg Redut            │     3│┌               │
│  74.│ Alexandr Kruglikov   │ Aleksey Matyuk        │     3│┌               │
│  75.│ Alexandr Kruglikov   │ Nicolay Fateev        │     3│┌               │
│  76.│ Alexandr Kruglikov   │ Vitaliy Geydeko       │     3│┌               │
│  77.│ Alexandr Kruglikov   │ Владимир Набока       │     3│┌               │
│  78.│ Andrei Mihailov      │ Michael Olshevski     │     3│┌               │
│  79.│ Andrei Mihailov      │ Oleg Redut            │     3│┌               │
│  80.│ Denis Chernyaev      │ Alexander Hohryakov   │     3│┌               │
│  81.│ Denis Chernyaev      │ Michael Olshevski     │     3│┌               │
│  82.│ Dimmy Timchenko      │ Nicolay Fateev        │     3│┌               │
│  83.│ Dimmy Timchenko      │ Oleg Redut            │     3│┌               │
│  84.│ Dmitri Kamenski      │ Aleksey Matyuk        │     3│┌               │
│  85.│ Dmitri Kamenski      │ Alexander Hohryakov   │     3│┌               │
│  86.│ Dmitri Kamenski      │ Oleg Redut            │     3│┌               │
│  87.│ Irina R. Kapitanniko │ All                   │     3│┌               │
│  88.│ Michael Olshevski    │ Andrei Mihailov       │     3│┌               │
│  89.│ Nicolay Fateev       │ Andrei Mihailov       │     3│┌               │
│  90.│ Nicolay Fateev       │ Dmitri Kamenski       │     3│┌               │
│  91.│ Nicolay Fateev       │ Альбертыч             │     3│┌               │
│  92.│ Oleg Redut           │ Dmitri Kamenski       │     3│┌               │
│  93.│ Oleg Redut           │ Эдуардыч              │     3│┌               │
│  94.│ Sergej Solowjow      │ Vladimir Fyodorov     │     3│┌               │
│  95.│ Sergej Solowjow      │ Альбертыч             │     3│┌               │
│  96.│ Sergej Solowjow      │ Эдуардыч              │     3│┌               │
│  97.│ Vitaliy Geydeko      │ Oleg Redut            │     3│┌               │
│  98.│ Vitaliy Geydeko      │ Vladimir Fyodorov     │     3│┌               │
│  99.│ Vitaliy Geydeko      │ Владимир Набока       │     3│┌               │
│ 100.│ Vladimir Fyodorov    │ Sergej Solowjow       │     3│┌               │
└─────┴──────────────────────┴───────────────────────┴──────┴────────────────┘

 --- Sorted by Total. Top 100
┌─────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────┐
│ No. │ Name                           │ Msgs │                              │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│   1.│ Michael Olshevski              │   325│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Vladimir Fyodorov              │   244│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄        │
│   3.│ Nicolay Fateev                 │   175│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄              │
│   4.│ Oleg Redut                     │   159│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                │
│   5.│ Эдуардыч                       │   138│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                  │
│   6.│ Alexandr Kruglikov             │   132│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                  │
│   7.│ Alexander Hohryakov            │   131│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                  │
│   8.│ Dmitri Kamenski                │   101│▄▄▄▄▄▄▄▄▄                     │
│   9.│ Владимир Набока                │    88│▄▄▄▄▄▄▄▄                      │
│  10.│ Vitaliy Geydeko                │    66│▄▄▄▄▄▄                        │
│  11.│ All                            │    65│▄▄▄▄▄▄                        │
│  12.│ Альбертыч                      │    64│▄▄▄▄▄                         │
│  13.│ Ответственный за правила       │    52│▄▄▄▄                          │
│  14.│ Подписчикам                    │    52│▄▄▄▄                          │
│  15.│ Andrei Mihailov                │    51│▄▄▄▄                          │
│  16.│ Юрий Григорьев                 │    46│▄▄▄▄                          │
│  17.│ Sergej Solowjow                │    41│▄▄▄                           │
│  18.│ Denis Chernyaev                │    39│▄▄▄                           │
│  19.│ Alexander Suvorov              │    37│▄▄▄                           │
│  20.│ Irina R. Kapitannikova         │    31│▄▄                            │
│  21.│ Victor Sudakov                 │    31│▄▄                            │
│  22.│ Dimmy Timchenko                │    30│▄▄                            │
│  23.│ Aleksey Matyuk                 │    26│▄▄                            │
│  24.│ Dmitry Batov                   │    20│▄                             │
│  25.│ Max Vasilyev                   │    13│▄                             │
│  26.│ Sergey Bavshin                 │    11│▄                             │
│  27.│ Alex Nikolaev                  │    10│┌                             │
│  28.│ Alexander Sabinin              │     7│┌                             │
│  29.│ Denis Chernayev                │     7│┌                             │
│  30.│ Sergei Nickolaev               │     7│┌                             │
│  31.│ Michael Rasputin               │     6│┌                             │
│  32.│ Sergey Sryvkin                 │     6│┌                             │
│  33.│ Stas Tsiptsura                 │     6│┌                             │
│  34.│ Vladimir Naboka                │     6│┌                             │
│  35.│ Eugene Sharov                  │     5│┌                             │
│  36.│ Cheslav Osanadze               │     4│┌                             │
│  37.│ Ivan Lebedev                   │     4│┌                             │
│  38.│ Ilya Krestin                   │     3│┌                             │
│  39.│ Statistics Maker               │     3│┌                             │
│  40.│ Владимир Hабока                │     3│┌                             │
│  41.│ Alexey Grechishchev            │     2│┌                             │
│  42.│ Kirill Temnenkov               │     2│┌                             │
│  43.│ Ravel Akhmetshin               │     2│┌                             │
│  44.│ Denis Mosko                    │     1│┌                             │
│  45.│ Igor Anohin                    │     1│┌                             │
│  46.│ Олег редут                     │     1│┌                             │
└─────┴────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────┘

 --- Sorted by Size. Top 100
┌─────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────────────────────────┐
│ No. │ Name                     │ Size  │ Quote │                           │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────────────────┤
│   1.│ Ответственный за правила │ 780195│      0│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Michael Olshevski        │ 244966│  49769│▄▄▄▄▄▄▄▄                   │
│   3.│ Vladimir Fyodorov        │ 160930│  38860│▄▄▄▄▄                      │
│   4.│ Dmitry Batov             │ 125746│  16068│▄▄▄▄                       │
│   5.│ Nicolay Fateev           │ 112903│  16371│▄▄▄                        │
│   6.│ Эдуардыч                 │  99936│  31836│▄▄▄                        │
│   7.│ Alexander Hohryakov      │  81747│  26530│▄▄                         │
│   8.│ Alexandr Kruglikov       │  78679│  20037│▄▄                         │
│   9.│ Dmitri Kamenski          │  67308│  20672│▄▄                         │
│  10.│ Oleg Redut               │  63990│  13568│▄▄                         │
│  11.│ Statistics Maker         │  62463│      0│▄▄                         │
│  12.│ Владимир Набока          │  52554│  14547│▄                          │
│  13.│ Andrei Mihailov          │  37033│   7777│▄                          │
│  14.│ Юрий Григорьев           │  32471│  10948│▄                          │
│  15.│ Vitaliy Geydeko          │  30892│   6335│▄                          │
│  16.│ Alexander Suvorov        │  28975│   8678│▄                          │
│  17.│ Denis Chernyaev          │  25394│   6691│┌                          │
│  18.│ Victor Sudakov           │  25347│   9206│┌                          │
│  19.│ Sergej Solowjow          │  22178│   7410│┌                          │
│  20.│ Альбертыч                │  21061│   5352│┌                          │
│  21.│ Aleksey Matyuk           │  20547│   3355│┌                          │
│  22.│ Irina R. Kapitannikova   │  16727│   3378│┌                          │
│  23.│ Dimmy Timchenko          │  15792│   3964│┌                          │
│  24.│ Sergey Bavshin           │   6075│   1606│┌                          │
│  25.│ Vladimir Naboka          │   5550│   2436│┌                          │
│  26.│ Cheslav Osanadze         │   4315│   1329│┌                          │
│  27.│ Max Vasilyev             │   4309│   1637│┌                          │
│  28.│ Alex Nikolaev            │   3723│    471│┌                          │
│  29.│ Stas Tsiptsura           │   3718│   1242│┌                          │
│  30.│ Sergei Nickolaev         │   3583│    650│┌                          │
│  31.│ Sergey Sryvkin           │   3396│    677│┌                          │
│  32.│ Michael Rasputin         │   3293│    705│┌                          │
│  33.│ Denis Chernayev          │   2730│    560│┌                          │
│  34.│ Ilya Krestin             │   2068│    131│┌                          │
│  35.│ Alexander Sabinin        │   1898│    132│┌                          │
│  36.│ Ravel Akhmetshin         │   1896│    695│┌                          │
│  37.│ Eugene Sharov            │   1567│    233│┌                          │
│  38.│ Kirill Temnenkov         │   1514│    770│┌                          │
│  39.│ Alexey Grechishchev      │   1477│    337│┌                          │
│  40.│ Denis Mosko              │   1097│    412│┌                          │
│  41.│ Ivan Lebedev             │    973│    160│┌                          │
│  42.│ Igor Anohin              │    457│     68│┌                          │
└─────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────────────────────────┘

 --- Sorted by Subj. Top 100
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ No. │ Subj                                                    │ Msgs │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│   1.│ Re: Hынешняя музыка                                     │   113│
│   2.│ Эффектная кулинария                                     │    90│
│   3.│ Hынешняя музыка                                         │    87│
│   4.│ Шёл мимо, дай зайду, думаю                              │    77│
│   5.│ Устав клуба                                             │    52│
│   6.│ Re: Антананариву                                        │    49│
│   7.│ Re: Шёл мимо, дай зайду, думаю                          │    46│
│   8.│ Re: Я снова тут...                                      │    46│
│   9.│ Антананариву                                            │    44│
│  10.│ Re: Эффектная кулинария                                 │    42│
│  11.│ Re: Прекрасное далёко -- общество киборгов?             │    34│
│  12.│ Re: новый опус "Двери в будущее"                        │    33│
│  13.│ Я снова тут...                                          │    33│
│  14.│ Re: Сглаз                                               │    28│
│  15.│ Прекрасное далёко -- общество киборгов?                 │    26│
│  16.│ Сглаз                                                   │    26│
│  17.│ С Hовым Годом!                                          │    23│
│  18.│ Re: ёё                                                  │    14│
│  19.│ Андроид как ОС для кнопочных аппаратов                  │    14│
│  20.│ Глобализация                                            │    14│
│  21.│ новый опус "Двери в будущее"                            │    13│
│  22.│ Re: Глобализация                                        │    11│
│  23.│ Ау-у-у!!!                                               │     8│
│  24.│ тихо в лесу                                             │     8│
│  25.│ Re: Здравствуйте!                                       │     7│
│  26.│ Здравствуйте!                                           │     7│
│  27.│ СОБ.ИНФ.: О старпёрах и Фидо в "Культовом Журнале"      │     7│
│  28.│ Что в итоге спасёт мир?                                 │     7│
│  29.│ Re: С Hовым Годом!                                      │     6│
│  30.│ Эффективная кулинария                                   │     6│
│  31.│ Hовый паспорт                                           │     5│
│  32.│ Re: Hовый паспорт                                       │     5│
│  33.│ Re: Миммельштой                                         │     5│
│  34.│ О свободе слова                                         │     5│
│  35.│ Флигелёвка                                              │     5│
│  36.│ Re: Гегемон                                             │     4│
│  37.│ Re: Кулинарный вопрос                                   │     4│
│  38.│ Re: Ох, опять эта бюрократия..                          │     4│
│  39.│ Re: Эффективная кулинария                               │     4│
│  40.│ Re: тихо в лесу                                         │     4│
│  41.│ Ох, опять эта бюрократия..                              │     4│
│  42.│ Первое письмо.                                          │     4│
│  43.│ Понравилось                                             │     4│
│  44.│ ёё                                                      │     4│
│  45.│                                                         │     3│
│  46.│ :(((                                                    │     3│
│  47.│ Re: test                                                │     3│
│  48.│ Re: О свободе слова                                     │     3│
│  49.│ Re: Эффективная кулинария-21                            │     3│
│  50.│ Re: про язык, праязык...                                │     3│
│  51.│ Statistics                                              │     3│
│  52.│ http://bash.im/quote/445070                             │     3│
│  53.│ Кхм-кхм.                                                │     3│
│  54.│ Эффективная кулинария-21                                │     3│
│  55.│ :((((((((((                                             │     2│
│  56.│ C Новым годом!                                          │     2│
│  57.│ POP3                                                    │     2│
│  58.│ Re: :(((                                                │     2│
│  59.│ Re: Андроид как ОС для кнопочных аппаратов              │     2│
│  60.│ Re: Ау-у-у!!!                                           │     2│
│  61.│ Re: Заявление на вступление в клуб                      │     2│
│  62.│ Re: Понравилось                                         │     2│
│  63.│ Re: Эффективная кулинария-19: Дурынды                   │     2│
│  64.│ test                                                    │     2│
│  65.│ Заявление на вступление в клуб                          │     2│
│  66.│ Миммельштой                                             │     2│
│  67.│ Умер Евгений Евтушенко                                  │     2│
│  68.│ Эффективная кулинария-19: Дурынды                       │     2│
│  69.│ про язык, праязык...                                    │     2│
│  70.│ Hеожиданно но удивляет.                                 │     1│
│  71.│ Hовогодняя!                                             │     1│
│  72.│ Re: :((((((((((                                         │     1│
│  73.│ Re: POP3                                                │     1│
│  74.│ Re: Statistics                                          │     1│
│  75.│ Re: СОБ.ИНФ.: О старпёрах и Фидо в "Культовом Журнале"  │     1│
│  76.│ Re: Фёдор Вихрев "Механический солдат"                  │     1│
│  77.│ Re: Что за некропостинг?                                │     1│
│  78.│ Re: новый опус                                          │     1│
│  79.│ XXII но не партсъезд                                    │     1│
│  80.│ А starper.unlimited жив ещё?                            │     1│
│  81.│ Американский словарь дал пикантные характеристики облад │     1│
│  82.│ Баллоны                                                 │     1│
│  83.│ Бегемот. Was: Гегемон                                   │     1│
│  84.│ Гегемон                                                 │     1│
│  85.│ Два мира -- два Шапиро                                  │     1│
│  86.│ Кстати о птичках                                        │     1│
│  87.│ Кулинарный вопрос                                       │     1│
│  88.│ Макс Далин                                              │     1│
│  89.│ Нынешняя музыка                                         │     1│
│  90.│ Ой вэй!                                                 │     1│
│  91.│ Пиво обезболивает лучше парацетамола                    │     1│
│  92.│ Пролетарии всех стран соединяйтесь                      │     1│
│  93.│ Рудиментом в нынешних мирах                             │     1│
│  94.│ С Hовым Годом! 2                                        │     1│
│  95.│ С Hовым Годом! 3                                        │     1│
│  96.│ С Новым Годом!                                          │     1│
│  97.│ Сектор Газа                                             │     1│
│  98.│ Суверенный российский интернет                          │     1│
│  99.│ Фёдор Вихрев "Механический солдат"                      │     1│
│ 100.│ Что за некропостинг?                                    │     1│
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

 --- Sorted by date

 31-12-2016    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 01-01-2017   10 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                          
 02-01-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 04-01-2017    1 │▄                                                          
 05-01-2017    1 │▄                                                          
 07-01-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 09-01-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 10-01-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 11-01-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 12-01-2017    8 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                              
 13-01-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 14-01-2017   13 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                     
 15-01-2017    6 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                 
 16-01-2017   21 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                       
 17-01-2017    6 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                 
 18-01-2017    2 │▄▄▄                                                        
 19-01-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 20-01-2017    1 │▄                                                          
 21-01-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 23-01-2017    1 │▄                                                          
 24-01-2017    9 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                            
 25-01-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 26-01-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 27-01-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 28-01-2017   10 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                          
 29-01-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 30-01-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 31-01-2017    8 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                              
 01-02-2017    1 │▄                                                          
 02-02-2017   10 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                          
 03-02-2017    1 │▄                                                          
 05-02-2017    6 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                 
 06-02-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 10-02-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 12-02-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 13-02-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 14-02-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 15-02-2017    9 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                            
 16-02-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 20-02-2017    2 │▄▄▄                                                        
 25-02-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 26-02-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 27-02-2017    9 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                            
 28-02-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 01-03-2017    1 │▄                                                          
 02-03-2017    2 │▄▄▄                                                        
 03-03-2017    2 │▄▄▄                                                        
 04-03-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 05-03-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 06-03-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 09-03-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 10-03-2017   14 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                   
 11-03-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 13-03-2017   22 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                     
 14-03-2017   13 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                     
 15-03-2017    1 │▄                                                          
 16-03-2017    8 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                              
 17-03-2017    2 │▄▄▄                                                        
 18-03-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 20-03-2017    1 │▄                                                          
 23-03-2017    8 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                              
 24-03-2017    2 │▄▄▄                                                        
 25-03-2017    1 │▄                                                          
 26-03-2017    1 │▄                                                          
 27-03-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 28-03-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 29-03-2017    1 │▄                                                          
 30-03-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 31-03-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 02-04-2017    2 │▄▄▄                                                        
 03-04-2017    2 │▄▄▄                                                        
 04-04-2017    2 │▄▄▄                                                        
 05-04-2017    1 │▄                                                          
 08-04-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 10-04-2017    1 │▄                                                          
 13-04-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 14-04-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 15-04-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 16-04-2017   11 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                        
 17-04-2017   12 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                       
 18-04-2017   27 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄             
 19-04-2017   34 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
 20-04-2017   11 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                        
 21-04-2017    1 │▄                                                          
 22-04-2017    2 │▄▄▄                                                        
 23-04-2017    1 │▄                                                          
 24-04-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 25-04-2017    6 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                 
 26-04-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 27-04-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 28-04-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 29-04-2017    1 │▄                                                          
 30-04-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 01-05-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 03-05-2017    2 │▄▄▄                                                        
 07-05-2017    2 │▄▄▄                                                        
 08-05-2017    1 │▄                                                          
 15-05-2017    1 │▄                                                          
 19-05-2017    2 │▄▄▄                                                        
 20-05-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 21-05-2017    8 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                              
 22-05-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 23-05-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 25-05-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 26-05-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 27-05-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 28-05-2017    1 │▄                                                          
 29-05-2017    2 │▄▄▄                                                        
 30-05-2017    1 │▄                                                          
 04-06-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 05-06-2017    1 │▄                                                          
 12-06-2017    1 │▄                                                          
 19-06-2017    1 │▄                                                          
 26-06-2017    1 │▄                                                          
 30-06-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 01-07-2017    2 │▄▄▄                                                        
 02-07-2017    1 │▄                                                          
 03-07-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 05-07-2017    2 │▄▄▄                                                        
 07-07-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 10-07-2017    1 │▄                                                          
 17-07-2017    1 │▄                                                          
 19-07-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 21-07-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 24-07-2017    1 │▄                                                          
 31-07-2017    1 │▄                                                          
 02-08-2017    2 │▄▄▄                                                        
 07-08-2017    1 │▄                                                          
 11-08-2017    1 │▄                                                          
 13-08-2017    1 │▄                                                          
 14-08-2017    1 │▄                                                          
 18-08-2017   30 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄       
 19-08-2017   23 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                    
 20-08-2017    6 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                 
 21-08-2017    1 │▄                                                          
 24-08-2017    6 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                 
 25-08-2017    9 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                            
 26-08-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 27-08-2017    2 │▄▄▄                                                        
 28-08-2017    6 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                 
 29-08-2017    8 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                              
 30-08-2017   10 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                          
 31-08-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 01-09-2017   13 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                     
 02-09-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 03-09-2017    2 │▄▄▄                                                        
 04-09-2017    2 │▄▄▄                                                        
 05-09-2017   19 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                           
 06-09-2017    1 │▄                                                          
 07-09-2017    2 │▄▄▄                                                        
 09-09-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 10-09-2017    1 │▄                                                          
 11-09-2017   13 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                     
 12-09-2017   15 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                 
 13-09-2017   17 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                              
 14-09-2017   21 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                       
 15-09-2017    9 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                            
 16-09-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 17-09-2017   17 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                              
 18-09-2017   17 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                              
 19-09-2017   26 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄              
 20-09-2017   19 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                           
 22-09-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 23-09-2017    9 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                            
 24-09-2017    2 │▄▄▄                                                        
 25-09-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 27-09-2017    8 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                              
 28-09-2017    9 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                            
 29-09-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 01-10-2017    2 │▄▄▄                                                        
 02-10-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 03-10-2017    6 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                                 
 04-10-2017    1 │▄                                                          
 06-10-2017    8 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                              
 07-10-2017    1 │▄                                                          
 09-10-2017    1 │▄                                                          
 15-10-2017    1 │▄                                                          
 16-10-2017    1 │▄                                                          
 23-10-2017    1 │▄                                                          
 30-10-2017    1 │▄                                                          
 04-11-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 05-11-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 06-11-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 07-11-2017    2 │▄▄▄                                                        
 08-11-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 09-11-2017    1 │▄                                                          
 10-11-2017    2 │▄▄▄                                                        
 12-11-2017    1 │▄                                                          
 13-11-2017    1 │▄                                                          
 18-11-2017    1 │▄                                                          
 19-11-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 20-11-2017    2 │▄▄▄                                                        
 27-11-2017    1 │▄                                                          
 29-11-2017    8 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                              
 30-11-2017   13 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                     
 01-12-2017   11 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                        
 02-12-2017    7 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                               
 03-12-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 04-12-2017    1 │▄                                                          
 05-12-2017    2 │▄▄▄                                                        
 06-12-2017    4 │▄▄▄▄▄▄                                                     
 08-12-2017    1 │▄                                                          
 11-12-2017    1 │▄                                                          
 18-12-2017    1 │▄                                                          
 19-12-2017    1 │▄                                                          
 21-12-2017   12 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                       
 22-12-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 23-12-2017    3 │▄▄▄▄▄                                                      
 25-12-2017    2 │▄▄▄                                                        
 26-12-2017    2 │▄▄▄                                                        
 27-12-2017   10 │▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                                          
 28-12-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 29-12-2017    5 │▄▄▄▄▄▄▄▄                                                   
 30-12-2017    1 │▄                                                          
 31-12-2017    1 │▄                                                          
                 └───────────────────────────────────────────────────────────>

 -== Continued in next message ==-


--- Automatically posted message
Origin: Personal Reality (2:5057/77.1)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций